Berenguer de Saltells, rebel de la terra

(Cerdanyola, c.1318-1358?)

 

EL MONESTIR DE SANT CUGAT

1. El monestir de Sant Cugat (s. XIV)

2. L’abat Bernat de Vallseca (1348)

3. L’abat Arnau de Biure (1350)

Tornar a l'índex general


Fig. 11: Claustre del monestir de Sant Cugat


1. El monestir de Sant Cugat

Situació econòmica del monestir de Sant Cugat al segle XIV

L’etapa pròpiament d’acumulació patrimonial del monestir de Sant Cugat correspon al període comprés entre els segles IX i XII.

És prou conegut que el monestir va exercir en els temps altomedievals un procés d’adquisició de propietats, bàsicament vallesanes, gènesi del seu domini posterior, seguit, amb la feudalització, de la concessió d’establiments emfitèutics amb la corresponent imposició de censos, tasques i exaccions econòmiques damunt dels pagesos conreadors[1]. En aquest sentit, ho expressa, molt més acuradament, Josep M. Salrach quan diu que “el monestir es va convertir a partir del segle X en un gran senyor feudal” perquè “qui té poder, per poc que sigui, té fam de rendes, de treball pagès” [2]. La gran empenta en la formació del domini econòmic de Sant Cugat té lloc al llarg del segle X, abans que Sant Marçal prengués volada. L’opositor de Sant Cugat aquells temps, en aquella part del territori vallesà, era el senyor del castell de Montcada. Salrach[3] conclou que “el domini es va constituir bàsicament entre 950 i 1025, sobretot entre 975 i 1000”. I es tracta d’un domini més que res vallesà. El terme de Cerdanyola, per la proximitat a Sant Cugat, no va escapar als fluxos econòmics irradiats des del monestir. Donacions, permutes i compra-vendes van ser operacions habituals entre els segles X i XIII.

La davallada del cenobi es produeix a la primera meitat del segle XIII, amb la paralització de la construcció de l’església romànica.[4]  Els segles de la decadència van arribar-li a Sant Cugat entre el XIV i el XVII. Tanmateix, cal fer l’excepció de l’abat Pere Busquets (1351-85), successor de l’abat Biure, el qual va protagonitzar el darrer gran període del monestir, amb la construcció de les muralles, la darrera gran obra santcugatenca. A partir de 1385, els abats van ser elegits per la cúria pontifícia amb la subsegüent caiguda de les rendes senyorials.

Al segle XIV, quan te lloc la donació testamentària de Ramon de Saltells, feia temps que s’havia acabat l’època de donacions pietoses a l’Església. El cas Saltells va ser un cas diferent, com veurem més endavant, basat en les raons personals de Ramon de Saltells i les d’engrandiment patrimonial de l’abat Vallseca. Tanmateix, un patrimoni tan gran com el de la família Saltells, inclòs el mas de Saltells, no era gens menyspreable per Sant Cugat.

 

Antecedents violents a l’abadia del monestir

L’abat Arnau Ramon de Biure (1348-1350) no va ser el primer abat de Sant Cugat en tenir una mort violenta. Diversos abats van precedir-lo. D’uns trenta-sis abats de Sant Cugat, coneguts entre els anys 878 i 1350, van ser quatre, Joan, Odó, Bernat de Vallseca i Arnau de Biure, els que van morir sobtadament, víctimes de malaltia o de violència.[5]

Joan (974-985) i molts monjos van morir de resultes de l’expedició militar d’Almanzor l’any 985. El cabdill àrab va malmetre el monestir i el seu patrimoni fent desaparèixer bona part de l’arxiu (juny-juliol). Segons Gaspar Feliu, van haver deu morts o captius d’una comunitat de vint persones, val a dir, la meitat.[6]

Odó (986-1010) va ser nomenat abat després de l’expedició d’Almanzor. Va participar en l’expedició de comtes i bisbes contra el califat de Còrdova. Va ser ferit greument i va morir l’u de setembre de 1010, quan tornava, de resultes de les ferides rebudes en l’expedició.

Bernat de Vallseca (1339-1348), l’abat que va precedir Arnau de Biure i que va aconseguir la donació testamentària de Ramon de Saltells, va morir també sobtadament, víctima de la Pesta Negra.


[1] M. Sánchez, “Origens històrics de Sant Cugat (segles X-XII)”, a Estudis Santcugatencs, v. 1, abril 1983, p. 71; i “El Vallès, fa mil anys”, a XXXIII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos. Granollers, 17-18 octubre 1987.

[2] Josep M. Salrach, a Catalunya Romànica (presentació). Enciclopèdia Catalana. Vol. XVIII. El Vallès Occidental/El Vallès Oriental. Barcelona, 1991, p. 14 i 164.

[3] Josep M. Salrach, “Formació, organització i defensa del domini de Sant Cugat en els segles X-XII”, a Acta historica et archaeologica mediaevalia, v. 13, Barcelona, 1992, p. 137

[4] Catalunya Romànica, v. XVIII, “El Vallès Occidental-El Vallès Oriental”. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1991, p. 159.

[5] Catalunya Romànica, v. XVIII, p. 162.

[6] Gaspar Feliu, Al-Mansur, Barcelona i Sant Cugat, “Acta Mediaevalia”, 3, Barcelona, 1982, p. 52; i Catalunya Romànica, v. XVIII “El Vallès Occidental-El Vallès Oriental”. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1991, p. 30; i Àngel Guillén Deu: “”Pregunta sin respuesta: la razzia de al-Mansur del año 985 en Sant Cugat. Una nueva aportación al tema: la visión islámica”, a Valldaurex. Centre d’Estudis de Valldoreix, núm. 2, Abril 2000, p. 7.

Tornar a l'índex


2. L’abat Bernat de Vallseca (1348)

La donació testamentària a favor de Sant Cugat (1347)

Ramon de Saltells va fer testament el 7 de març de 1347, segons el qual feia donació a l’abat del monestir de Sant Cugat, Bernat de Vallseca, del seu mas de Saltells i totes les terres i possessions que tenia. No sabem si Benvinguda, l’esposa, havia mort ja en el moment que Ramon disposava les darreres voluntats (la defunció és d’aquell mateix any). Tampoc no hem pogut establir cap possible relació o influència vers les decisions de l’herència entre Ramon i Bartomeu, monjo de Sant Cugat, fill d’un cosí seu, que havia fet testament l’any 1345 i, possiblement, ja era difunt quan Ramon feia el seu. Possiblement, les majors influències haurien d’arribar-li de Bernat de Vallseca, l’abat de Sant Cugat, clarament beneficiari de les disposicions testamentàries.

Fig. 12:  Escut dels Vallseca

Les propietats de Ramon no eren només els masos de Magarova i de Saltells. El seu patrimoni era força més ampli i estès per altres termes veïns. Carreras Costajussà[7], referint-se a Sabadell, deia que les propietats dels Saltells es trobaven “en el carrer que va de la Plaça a l’Església” i que “carreró de Saltells va ésser, temps a venir, una petita entrada sense sortida que arrencant del carrer de l’Església, avançava paral·lela al que és ara carreró de Salvany i tancava als darreres de la casa Salvany que dóna al carrer del Pedregar. I prenia el nom de Saltells perquè les cases havien estat construïdes sobre terres pertanyent a aquesta família”:

 ...la seva casa anomenada de Saltells amb les cases edificades dins i fora d’aquesta i amb tots els seus aparells, utensilis, tines vinàries, aviram i altres coses; i també totes i cada una de les heretats, terres, vinyes i possessions tant cultives com ermes, situades a la muntanya o en el pla, tant en la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola, com en la de Sant Iscle de les Fexes i a la vila de Sabadell i a les parròquies de Sant Feliu de Rahona i de Santa Maria de Barberà i en el terme de Terrassa...

Fig. 13: Sepulcre de l’abat Vallseca

A la mort de Ramon, el monestir de Sant Cugat va fer seva la donació testamentària dels béns feta per Ramon. Berenguer, el fill, estava absent. Aquell any hi havia epidèmia de pesta negra al Vallès i, fins i tot, un dels que va caure víctima de l’epidèmia, va ser l’abat de Sant Cugat. També Elionor de Portugal, esposa de Pere III, va morir víctima de la pesta. La mort de l’abat va ser el 29 de juny de 1348. Apunta Cardús que “tot indueix a creure que el noble Ramon de Saltells i l’abat Bernat de Vallseca caigueren un darrera l’altre durant aquella apocalíptica pesta que tallà tantes vides: ‘Anno Domini M.CCC.XLVIII fuit magna mortalitas per totum mundum”.[8]

Fig. 14: Fragment del manuscrit 485 de la B.C. que es refereix a la

mortaldat causada per la pesta

La Reial Cancelleria guarda el Registre 556, foli 52, on, sota el títol “Transacció feta entre l’abat de Sant Cugat i Ramon de Saltells”, es recull la donació feta pel Saltells:[9]

El treball de l’abat Vallseca (a favor del monestir) davant Ramon de Saltells, el qual, per una part, volia que la seva família fos honorada amb l’enterrament dins del monestir, al temps que la seva mentalitat d’home incondicionalment al costat del monestir de Sant Cugat, probablement es trobin en l’origen d’aquella donació, contrària als drets del fill absent, però viu i fermament oposat a les pràctiques dels monjos.


[7] Carreras Costajussà, op. cit., p. 93 i 94.

[8] B.C: Manuscrit 485, f. 292; i Cardús, op. cit., p. 35.

[9] ACA. Cancelleria. Registre 556, f. 52. Cardús, op. cit., p. 49.

Tornar a l'índex


3. L’abat Arnau de Biure (1350)

Bernat de Vallseca, l’abat nomenat l’any 1339, havia rebut els béns de Ramon de Saltells, segons el testament de l’any 1347, però va morir víctima de la pesta el 29 de juny de 1348. El va succeir Ramon Arnau de Biure, qui procedia d’una família de la noblesa catalana, establerta a l’Empordà i gaudia de gran prestigi.

Tanmateix, els inicis d’Arnau de Biure, com a monjo de Sant Cugat, amb el càrrec d’obrer (1327) li havia portat enfrontaments i, fins i tot, una baralla amb cinc monjos, companys seus, en la qual “fou apallissat pels seus detractors” i va ser enviat a un altre establiment de Sant Cugat, força allunyat del monestir central. L’any 1337, de tornada a Sant Cugat, tenia el càrrec de cambrer. Va ser l’impulsor de la construcció de la gran rosassa de la façana principal del monestir.[10]

En el moment de la seva elecció com abat, es va traslladar a Avinyó per rebre la benedicció abacial de les pròpies mans del Sant Pare, amb la fi de desmarcar-se del bisbe de Barcelona.

Fig. 15: Rossassa del monestir de Sant Cugat

Biure va ser l’abat que va fer-se càrrec del mas de Saltells i de la resta del patrimoni rebut de Ramon de Saltells. Va ser aquest abat qui va rebre la reclamació de Berenguer de Saltells i qui va defensar els drets del monestir a posseir el mas de Saltells. Biure no entrava a considerar si la donació havia estat correcte legalment o no o si afectava drets de Berenguer; ell es va tancar en la interpretació unidireccional de la donació íntegra del patrimoni Saltells feta per Ramon al monestir, fruit de les últimes voluntats expressades en el testament. En aquest sentit, la literalitat de la donació era irrefutable. Tanmateix, pressionat per la força de la reclamació, jurídicament viciada, l’abat Ramon, per una part, va acceptar sotmetre la qüestió al judici inapel·lable d’un jurista, anomenat de comú acord entre ambdues parts, mentre que, per altra part, va emprar totes les tàctiques dilatòries possibles per tal d’ajornar o evitar el compliment de la sentència arbitral.

Fig. 16: Palau abacial del monestir de Sant Cugat


[10] D. Miquel, op. cit., p. 52.

Tornar a l'índex